OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejíž předmět je nákup a prodej online produktů, programů a eBooků, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://danielajelinkova.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Mgr. Daniela Jelínková, se sídlem firmy Balbínova 1516/22, Šumperk, 787 01, IČ: 87923076, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u městského úřadu v Šumperku. V souladu s občanským zákoníkem se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený občanským zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba - spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele.

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://danielajelinkova.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://danielajelinkova.cz.

2.2 Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

2.3 Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://danielajelinkova.cz/obchodni-podminky a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

3.1 Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese http://danielajelinkova.cz najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako ceny konečné.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3 Pokud vyplníte do objednávky IČ, automaticky předpokládáme, že produkt využijete k firemním účelům.

4. ZPŮSOB A FORMA PLATBY

4.1 Způsob platby Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.2 Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

b) Online bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.

c) Klasickým bankovním převodem.

4.3 Forma platby

Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

4.4 Bonusy

Všechny bonusy, na které máte nárok, budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení programu či uplynutí ochranné lhůty pro vrácení peněz a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

5. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

5.1 Za své produkty Mgr. Daniela Jelínková ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

5.2 Při objednání online produktu, programu či e-knihy má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů počínaje dnem uhrazení platby za předmět koupě. Žádosti o odstoupení od smlouvy po tomto datu, respektive od 15 dne po uhrazení platby za předmět koupě, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: daniela@danielajelinkova.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online produktu, programu či eBooku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

6.3 Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

6.4 Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese daniela@danielajelinkova.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

6.5 Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.6 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

6.7 Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty, programy a eBooky obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

7. SANKCE

7.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://danielajelinkova.cz zaslaná ze strany Mgr. Daniela Jelínková, a to prostřednictvím bankovního převodu na účet Mgr. Daniely Jelínkové, č.ú. pro platby v českých korunách: 2400427467/2010, pro platby v eurech: IBAN CZ9720100000002400427467, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX vedený u FIO banky, VS: č. vaší objednávky. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://danielajelinkova.cz/kontakt.

8. ODPOVĚDNOST

8.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prohlášení prodávajícího: Mgr. Daniela Jelínková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

9.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

9.3 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://danielajelinkova.cz/ochrana-osobnich-udaju.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://danielajelinkova.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Mgr. Daniela Jelínková si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://danielajelinkova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.